Informatie voor organisaties

Het Centrum Vrijwilligerswerk heeft als belangrijke taak om vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact te brengen: een passende match te verzorgen. Maar de organisatie heeft zelf het eerste en het laatste woord: die bepaalt altijd zelf wie wel of niet vrijwilliger kan worden.
Vanaf de balie in de bibliotheek wordt de informatie over vrijwilligers doorgestuurd. De organisatie neemt daarna contact op met de vrijwilliger.
Vacatures door organisaties kunnen op de site direct geplaatst bij vacatures » aanmelden van een vacature.

Deskundigheidsbevordering

Zijn er speciale vaardigheden in uw organisatie nodig of moeten vrijwilligers bijgeschoold worden: ga rond de tafel zitten met de projectleider van het Centrum Vrijwilligerswerk om een goed voorstel te maken.

Dit kan op allerlei gebieden:

 • Ontwikkeling in vrijwilligerswerk
 • Subsidieaanvragen
 • Arbo, verzekeringen en bestuursverantwoordelijkheden
 • Publiciteit
 • ICT
 • Omgaan met moeilijke mensen
 • Jongeren en maatschappelijke stage
 • Opvoedingsperikelen
 • Vergadertechnieken
 • Baliewerk
 • Fondsenwerving
 • Conflicthantering

en ieder gewenst onderwerp.

Interesse in landelijke bijeenkomsten?
Geef aan wanneer u ook interesse heeft om naar landelijke bijeenkomsten te gaan of mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek over vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Om u niet te overstelpen met mail, richten wij de informatie voornamelijk op de regio.

Projecten:
Wilt u verfrissende onderwerpen en thema's in uw organisatie? Wellicht kan dit door middel van een project gerealiseerd worden.

 

 

Vrijwilligersverzekering

De gemeenten Brielle en Westvoorne hebben voor hun vrijwilligers de volgende polis afgesloten:

Alle vrijwilligers die vrijwilligerswerk binnen Brielle en Westvoorne verrichten zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten
 • geen minimum aantal uren,
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Vrijwillige brandweer en vrijwillige politiemedewerkers zijn vooralsnog uitgesloten van dekking door deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Een speciale workshop over verzekeringen en Arbo is gepland op: dinsdag 25 september 2012

 

 

Modelcontract voor vrijwilligers

Organisaties en vrijwilligers kunnen wederzijds afspraken maken rondom het uit te voeren vrijwilligerswerk. Dat kan mondeling maar ook in een overeenkomst of contract. Hierin kunnen zaken als overeengekomen werktijden, vergoedingen geregeld worden. Maar ook kunnen er afspraken gemaakt worden over inwerkperiode, aard van begeleiding, deelname aan (werk)overleg etc. Hier kunt u een modelcontract downloaden welke eenvoudig aan te passen aan specifieke afspraken: download modelcontract

 

 

ARBO wetgeving voor vrijwilligersorganisaties

Het doel van de arbeidsomstandighedenwet (ARBO) is het terugdringen van ziekteverzuim en het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Sinds 1998 geldt de Arbo-wet ook voor vrijwilligersorganisaties. Het uitgangspunt hiervan is dat vrijwilligers ook recht hebben op goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast zorgen goede arbeidsomstandigheden uiteindelijk voor beter en langer functionerende vrijwilligers, het voorkomt ziekteverzuim en bovendien werkt het positief voor het imago van de vrijwilligersorganisatie.

Bestuurders van organisaties zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden van vrijwilligers. In deze tijd komt het steeds vaker voor dat er civiele claims worden ingediend. Het is daarom van groot belang dat er deugdelijk arbobeleid wordt uitgevoerd en dat men ook goed is verzekerd. Bij ons is een brochure over ARBO-wetgeving verkrijgbaar.

Volgens de wet moet een RI&E worden uitgevoerd om de arbeidsrisico's te inventariseren. Aanvullend moet een plan van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd. In dit plan van aanpak staat vermeld wat er moet gebeuren, hoe, door wie en wanneer, om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bij ons is een checklist voor het uitvoeren van de RI&E voor vrijwilligersorganisaties en sportorganisaties aan te vragen.

 

 

Protocol Calamiteiten in de Sport

Wat te doen bij mishandeling of overlijden op het speelveld. Een praktisch protocol waarin duidelijk staat beschreven wat de procedure is bij eventuele calamiteiten.

 

Dit Protocol Calamiteiten in de sport is opgesteld naar aanleiding van het steeds vaker voorkomen van agressie en het toenemende aantal sterfgevallen op het speelveld.
Bij de ene sport komt dit vaker voor dan bij de ander maar, wanneer het gebeurd, is het noodzakelijk om de juiste handelingen zo snel mogelijk uit te voeren.
Dit protocol zal voorzien in de behoefte om georganiseerd te werk te gaan na een calamiteit. Het protocol is niet alleen gericht op het volgen van de juiste handelingen die door agressie zijn ontstaan maar ook bij (ernstige) blessures en het overlijden van een persoon op of rond het speelveld.

 

download het bestand als word bestand: Protocol Calamiteiten in de Sport.doc

of als een open document bestand: Protocol Calamiteiten in de Sport.odt

 

 


Klachtenreglement

Binnen een vrijwilligersorganisatie kunnen conflicten of klachten ontstaan. Conflicten en klachten kunnen betrekking hebben op tal van zaken. Het kan bijvoorbeeld gaan over de werkrelaties tussen vrijwilligers onderling, over de verhouding tussen vrijwilligers en beroepskrachten, er kunnen klanten zijn die klachten hebben, etc. Voor vrijwilligers is het daarom verstandig te informeren of er een klachtenreglement bestaat.

Meestal worden onenigheid en geschillen vrij eenvoudig opgelost. De betrokken personen bespreken onderling hun wensen en verwachtingen, spreken hun ongenoegen uit en komen gezamenlijk tot een oplossing. Echter, soms komen mensen er samen niet uit, er wordt geen compromis gevonden en het conflict groeit. Het is dan belangrijk hier een antwoord op te hebben. Voor het oplossen van moeizame werkrelaties, conflicten of klachten is het voor vrijwilligersorganisaties raadzaam een klachtenreglement te hebben. In dit reglement wordt omschreven wat te doen bij klachten en geschillen.

Bij ons kunt u een voorbeeld van een klachtenreglement opvragen. Hierin staan alle elementen die in een dergelijk reglement thuishoren. Eventueel kunt u dit reglement naar eigen inzicht uitbreiden of elementen laten vervallen die niet op uw organisatie van toepassing zijn.


Bemiddeling bij conflicten
Daarnaast is het altijd mogelijk om mee te denken en te bemiddelen bij een conflict in uw organisatie op het gebied van vrijwilligerswerk.

 

(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen