Informatie voor vrijwilligers

Er zijn verschillende zaken die handig zijn om te weten als je vrijwilligerswerk gaat doen.

 

Is iets niet duidelijk? Neem dan contact op: wij zijn blij met uw vragen en opmerkingen!

 

 

 

 

Enkele tips voor toekomstige vrijwilligers

 • Verschillende terreinen verkennen: doe iets wat dicht bij je hart ligt en leuk vindt.
 • Vraag uitgebreide informatie aan bij de medewerkers van de balie.
 • Ga nieuwe uitdagingen niet uit de weg.
 • Maak een vrijblijvende afspraak met een vrijwilligersorganisatie en draai een keertje mee.
 • Spreek een duidelijke proeftijd af: neem bijv. een maand de tijd om te kijken of het bevalt. Dit geldt wederzijds, dus ook voor de organisatie.
 • Bespreek de mogelijkheden voor een onkostenvergoeding.
 • Geef bij de organisatie of het Centrum Vrijwilligerswerk aan als bijscholing gewenst is.
 • Vraag om een vrijwilligerscontract.
 • Spreek duidelijke tijden van beschikbaarheid af.
 • Vrijwilligerswerk mag nooit een belemmering zijn om betaald werk te gaan doen.
 • Wees voorzichtig bij het doorgeven van persoonlijke gegevens.


Centrum vrijwilligerswerk geeft informatie

 

 

(!) Bent u al aan de slag als vrijwilliger: het is handig om toch officieel ingeschreven te staan als vrijwilliger bij het Centrum Vrijwilligerswerk, met name voor de vrijwilligersverzekering en het op de hoogte zijn van activiteiten speciaal voor vrijwilligers.

 

 

 

 

 

 

Onkostenvergoeding, belastingdienst

Alle door u als vrijwilliger werkelijk gemaakte kosten mogen worden vergoed zonder dat de Belastingdienst dat hoeft te weten. Zowel u als de instelling hoeft deze niet op te geven zolang de vergoedingen maar kostendekkend zijn. Dit geldt ook voor kilometervergoedingen die niet meer bedragen dan de gemiddelde kilometerprijs die voor uw auto geldt.

Ontvangt u meer vergoeding dan de werkelijke kosten, dan hoeven u en de instelling dat eveneens niet op te geven aan de Belastingdienst, als het maximum vrijgestelde bedrag per jaar maar niet wordt overschreden. Voor 2011 geldt een maximale vergoeding van € 1.500,- per jaar . Deze vergoeding mag per maand niet meer dan € 150,- bedragen, ongeacht het aantal organisaties waar u als vrijwilliger vrijwilligerswerk doet.

Ontvangt u meer vergoeding dan de werkelijke kosten en ook meer dan € 1.500,- per jaar, dan kan deze (gedeeltelijk) belast zijn voor de loon- en inkomstenbelasting. Ontvangt u geen vergoeding maar doet u vrijwilligerswerk bij een erkende organisatie, dan kunt u een bedrag aftrekken bij gitten, tot maximaal € 1500,--. De belastingdienst vraag wel een verklaring van de organisatie.
Meer info: www.belastingdienst.nl.

 

Onkostenvergoeding, uitkeringsinstanties

Uitkeringsgerechtigden *) mogen meestal vrijwilligerswerk doen met behoud van de uitkering, maar zijn hierbij wel gebonden aan regels. Vrijwilligerswerk wordt wel gewaardeerd en staat goed op uw C.V.. De gemeente Brielle en Westvoorne moedigen vrijwilligerswerk onder uitkeringsgerechtigden aan, maar voorkom moeilijkheden en informeer vooraf bij de klantmanager van uw uitkeringsinstantie.
*) Bijstand (WWB), arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA, ZW) en werkloosheid (WW).

 

Verzekering voor vrijwilligers

De gemeente Brielle heeft per 1 januari 2009 voor haar vrijwilligers de volgende polis afgesloten:

VNG Vrijwilligers BasisPolis
Hierin is een complete dekking geregeld voor de vrijwilliger, waaronder een:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsvezekering voor Vrijwilligers


Er is eveneens de onderstaande aanvullende polis afgesloten:
VNG Vrijwilligers PlusPolis

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers


Samenvattend: alle vrijwilligers die vrijwilligerswerk binnen Brielle verrichten zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten
 • een minimum aantal uren
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Vrijwillige brandweer en vrijwillige politiemedewerkers zijn vooralsnog uitgesloten van dekking door deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. 

 

 

Modelcontract voor vrijwilligers

Organisaties en vrijwilligers kunnen wederzijds afspraken maken rondom het uit te voeren vrijwilligerswerk. Dat kan mondeling maar ook in een overeenkomst of contract. 
U kunt bij het Centrum Vrijwilligerswerk een modelcontract opvragen. Hierin kunnen zaken als overeengekomen werktijden, vergoedingen geregeld worden. Maar ook kunnen er afspraken gemaakt worden over inwerkperiode, aard van begeleiding, deelname aan (werk)overleg etc. Tevens is het contract eenvoudig aan te passen aan specifieke afspraken.

 

 

 


ARBO wetgeving voor vrijwilligersorganisaties

Het doel van de arbeidsomstandighedenwet (ARBO) is het terugdringen van ziekteverzuim en het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Sinds 1998 geldt de Arbo-wet ook voor vrijwilligersorganisaties. Het uitgangspunt hiervan is dat vrijwilligers ook recht hebben op goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast zorgen goede arbeidsomstandigheden uiteindelijk voor beter en langer functionerende vrijwilligers, het voorkomt ziekteverzuim en bovendien werkt het positief voor het imago van de vrijwilligersorganisatie.

Bestuurders van organisaties zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden van vrijwilligers. In deze tijd komt het steeds vaker voor dat er civiele claims worden ingediend. Het is daarom van groot belang dat er deugdelijk arbobeleid wordt uitgevoerd en dat men ook goed is verzekerd.

Volgens de wet moet een RI&E worden uitgevoerd om de arbeidsrisico's te inventariseren. Aanvullend moet een plan van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd. In dit plan van aanpak staat vermeld wat er moet gebeuren, hoe, door wie en wanneer, om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bij ons is een checklist voor het uitvoeren van de RI&E voor vrijwilligersorganisaties en sportorganisaties aan te vragen.
 

 

 

Klachten

Binnen een vrijwilligersorganisatie kunnen conflicten of klachten ontstaan. Conflicten en klachten kunnen betrekking hebben op tal van zaken. Het kan bijvoorbeeld gaan over de werkrelaties tussen vrijwilligers onderling, over de verhouding tussen vrijwilligers en beroepskrachten, er kunnen klanten zijn die klachten hebben, etc. Voor vrijwilligers is het daarom verstandig te informeren of er een klachtenreglement bestaat.

Meestal worden onenigheid en geschillen vrij eenvoudig opgelost. De betrokken personen bespreken onderling hun wensen en verwachtingen, spreken hun ongenoegen uit en komen gezamenlijk tot een oplossing. Echter, soms komen mensen er samen niet uit, er wordt geen compromis gevonden en het conflict groeit. Het is dan belangrijk hier een antwoord op te hebben. Voor het oplossen van moeizame werkrelaties, conflicten of klachten is het voor vrijwilligersorganisaties raadzaam een klachtenreglement te hebben. In dit reglement wordt omschreven wat te doen bij klachten en geschillen.

Komt u er niet uit?
Bij het Centrum Vrijwilligerswerk kunt u een voorbeeld van een klachtenreglement opvragen. Hierin staan alle elementen die in een dergelijk reglement thuishoren. Eventueel kunt u dit reglement naar eigen inzicht uitbreiden of elementen laten vervallen die niet op uw organisatie van toepassing zijn.

 

 

 

(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen