Informatie voor organisaties

Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis heeft als belangrijke taak om vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact te brengen: een passende match te verzorgen.
Maar de organisatie heeft zelf het eerste en het laatste woord: die bepaalt altijd zelf wie wel of niet vrijwilliger kan worden.
Vanaf de balie in de bibliotheek wordt de informatie over vrijwilligers doorgestuurd. Maar zij moeten zelf contact opnemen met de betreffende organisatie of kunnen door de organisatie gebeld worden.

Vacatures door organisaties kunnen op de site geplaatst worden

bij vacatures » aanmelden van een vacature.

 


Deskundigheidsbevordering

Zijn er speciale vaardigheden in uw organisatie nodig of moeten vrijwilligers bijgeschoold worden: ga rond de tafel zitten met de projectleider van het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis om een goed voorstel te maken.

Dit kan op allerlei gebieden:

 • Ontwikkeling in vrijwilligerswerk
 • Subsidieaanvragen
 • Arbo, verzekeringen en bestuursverantwoordelijkheden
 • Publiciteit
 • ICT
 • Omgaan met moeilijke mensen
 • Jongeren en maatschappelijke stage
 • Opvoedingsperikelen
 • Vergadertechnieken
 • Baliewerk
 • Fondsenwerving
 • Conflicthantering

en ieder gewenst onderwerp.

Interesse in landelijke bijeenkomsten?
Geef aan wanneer u ook interesse heeft om naar landelijke bijeenkomsten te gaan of mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek over vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Om u niet te overstelpen met mail, richten wij de informatie voornamelijk op de regio.

Projecten:
Wilt u verfrissende onderwerpen en thema's in uw organisatie? Wellicht kan dit door middel van een project gerealiseerd worden.

Extra subsidiemogelijkheden:
Sommige verenigingen of vrijwilligersorganisaties zijn verbonden aan een landelijke overkoepelende bond. Bij sportverenigingen is geregeld dat ze een vergoeding krijgen voor deskundigheidsbevordering die ingekocht wordt bij een landelijke koepelorganisatie. Het is voor maximaal 1/3 subsidiabel en er is een vast budget per jaar voor beschikbaar. Dit budget voor sportverenigingen is ondergebracht bij stichting PUSH. Sportverenigingen kunnen een aanvraag voor ondersteuning direct bij stichting PUSH indienen. Deze regeling willen we graag verbreden naar alle vrijwilligersorganisaties die aangesloten zijn bij een landelijke koepelorganisatie. Het is voortaan voor alle organisaties mogelijk om deskundigheidsbevordering te volgen als dat wordt aangeboden door een landelijke koepelorganisatie.
Organisaties moeten -net zoals dat nu voor sportverenigingen geldt- bij PUSH (Centrum voor Vrijwilligerswerk) een aanvraag indienen. De deskundigheidsbevordering is voor maximaal 1/3 deel subsidiabel met een maximum van € 500,-- per vereniging per jaar. Het totaal bedrag dat aan deze vorm van deskundigheidsbevordering wordt uitgegeven kent een maximum van € 2.000,-- p/j. Het Centrum voor Vrijwilligerswerk zal hiervoor het reeds bestaande algemene budget voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers gebruiken.toolkit ‘Competentieontwikkeling vrijwilligerswerk’

Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid, meedoen…. Allemaal termen die in de hedendaagse ontwikkelingen in het sociale domein gemeengoed zijn. Duidelijk is dat kwetsbare mensen daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat organisaties en gemeenten er belang bij hebben hen te faciliteren en op weg te helpen. Het is een investering waard, want een meer actieve burger is een gelukkiger mens en kost minder geld.

EVC erkendEVC is een uitstekend instrument, geschikt om in te zetten voor een diverse groep mensen. Bijvoorbeeld mensen die onbetaald actief zijn of willen worden, bezig zijn met een opstap naar de arbeidsmarkt of een opleiding. Eigenlijk voor iedereen die wil werken aan de eigen ontwikkeling. EVC is laagdrempelig, de EVC2methode is gratis en eenvoudig te verkrijgen en in vergelijking met andere methoden in de uitvoering niet duur. En, misschien wel het belangrijkste kenmerk, EVC brengt mensen zelf in beweging om op zoek te gaan naar hun eigen kwaliteiten.  

Wilt u ook aan de slag met uw vrijwilligers?
Download dan nu de toolkit ‘Competentieontwikkeling vrijwilligerswerk’


Vrijwilligersverzekering

De gemeente Hellevoetsluis heeft per 1 januari 2009 voor haar vrijwilligers de volgende polis afgesloten:

VNG Vrijwilligers BasisPolis
Hierin is een complete dekking geregeld voor de vrijwilliger, waaronder een:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsvezekering voor Vrijwilligers


Er is eveneens de onderstaande aanvullende polis afgesloten:

 

VNG Vrijwilligers PlusPolis

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers


Ter herinnering: Alle vrijwilligers die vrijwilligerswerk binnen Hellevoetsluis verrichten zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten
 • geen minimum aantal uren,
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

De voorwaarde is dat de organisatie waar zij vrijwilligerswerk verrichten als vestigingsplaats “Hellevoetsluis” heeft.

Vrijwillige brandweer en vrijwillige politiemedewerkers zijn vooralsnog uitgesloten van dekking door deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. Mantelzorgers worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vooralsnog niet beschouwd als vrijwilliger en vallen dus ook niet onder bovenstaande regeling. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers op dit moment.

Extra informatie kunt u hier vinden:

https://www.centraalbeheer.nl/CB%20Downloads/Brochure_VNG_Vrijwilligersverzekering.pdf
https://www.centraalbeheer.nl/CB%20Downloads/lvv13-vrijwilligersverzekering.pdf
Aansprakelijkheid

"Kan het toezicht op een zwembad door vrijwilligers gedaan worden? Hoe zit dat dan met verzekeringen en aansprakelijkheid?"
"Wie is aansprakelijk als de vrijwilliger blijvend letsel krijgt?"
Hoe is de aansprakelijkheid geregeld bij maatschappelijke initiatieven?
De vraag wie waarvoor verantwoordelijk is bij een maatschappelijk initiatief en vrijwilligerswerk, leeft sterk onder de respondenten.

Veel antwoorden op deze vragen staan in het informatiefolder: Overheid en burgerinitiatief: omgaan met aansprakelijkheid. (download hier) Welke strategie kiest u? Dit informatieblad geeft een korte beschrijving van de relevante aansprakelijkheidswetgeving en een overzicht van de strategieën die gemeenten kunnen hanteren in hun omgang met aan­sprakelijkheid in relatie tot burgerinitiatieven. Hoe weeg je de risico's bij de verschillende type maatschappelijke initiatieven? Hoe regel je de aansprakelijkheid? Deze publicatie geeft hier een handreiking voor.
Basis voor de publicatie is het BZK onderzoek: 'Regel die burgerinitiatieven', dat zich richt op aansprakelijkheid rond burgerinitiatieven in de open­bare ruimte. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe aansprakelijkheid werkt en hoe je met risico's en schade kunt omgaan.


Modelcontract voor vrijwilligers

Organisaties en vrijwilligers kunnen wederzijds afspraken maken rondom het uit te voeren vrijwilligerswerk. Dat kan mondeling maar ook in een overeenkomst of contract. Hierin kunnen zaken als overeengekomen werktijden, vergoedingen geregeld worden. Maar ook kunnen er afspraken gemaakt worden over inwerkperiode, aard van begeleiding, deelname aan (werk)overleg etc. Hier kunt u een modelcontract downloaden welke eenvoudig aan te passen aan specifieke afspraken: download modelcontract

 

 

ARBO wetgeving voor vrijwilligersorganisaties

Het doel van de arbeidsomstandighedenwet (ARBO) is het terugdringen van ziekteverzuim en het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Sinds 1998 geldt de Arbo-wet ook voor vrijwilligersorganisaties. Het uitgangspunt hiervan is dat vrijwilligers ook recht hebben op goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast zorgen goede arbeidsomstandigheden uiteindelijk voor beter en langer functionerende vrijwilligers, het voorkomt ziekteverzuim en bovendien werkt het positief voor het imago van de vrijwilligersorganisatie.

Bestuurders van organisaties zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden van vrijwilligers. In deze tijd komt het steeds vaker voor dat er civiele claims worden ingediend. Het is daarom van groot belang dat er deugdelijk arbobeleid wordt uitgevoerd en dat men ook goed is verzekerd. Bij ons is een brochure over ARBO-wetgeving verkrijgbaar.

Volgens de wet moet een RI&E worden uitgevoerd om de arbeidsrisico's te inventariseren. Aanvullend moet een plan van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd. In dit plan van aanpak staat vermeld wat er moet gebeuren, hoe, door wie en wanneer, om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bij ons is een checklist voor het uitvoeren van de RI&E voor vrijwilligersorganisaties en sportorganisaties aan te vragen.

 

 

Protocol Calamiteiten in de Sport

Wat te doen bij mishandeling of overlijden op het speelveld. Een praktisch protocol waarin duidelijk staat beschreven wat de procedure is bij eventuele calamiteiten.

 

Dit Protocol Calamiteiten in de sport is opgesteld naar aanleiding van het steeds vaker voorkomen van agressie en het toenemende aantal sterfgevallen op het speelveld.
Bij de ene sport komt dit vaker voor dan bij de ander maar, wanneer het gebeurd, is het noodzakelijk om de juiste handelingen zo snel mogelijk uit te voeren.
Dit protocol zal voorzien in de behoefte om georganiseerd te werk te gaan na een calamiteit. Het protocol is niet alleen gericht op het volgen van de juiste handelingen die door agressie zijn ontstaan maar ook bij (ernstige) blessures en het overlijden van een persoon op of rond het speelveld.

 

download het bestand als word bestand: Protocol Calamiteiten in de Sport.doc

of als een open document bestand: Protocol Calamiteiten in de Sport.odtVerklaring omtrent het gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Wilt u als vrijwilliger met kinderen, kwetsbare personen of in een bestuursfunctie aan de slag gaan? Het Ministerie van Justitie kan een verklaring omtrent het gedrag afgeven aan vrijwilligers, als een organisatie daar om vraagt.

Informatie voor vrijwilligers over de VOG
Voor bepaalde functies in het vrijwilligerswerk kan een vrijwilligersorganisatie verlangen dat u als vrijwilliger een verklaring omtrent het gedrag overlegt. Meestal is hiervoor een goede reden zoals b.v. het werken met kwetsbare groepen, het verrichten van werkzaamheden met bepaalde verantwoordelijkheden etc. Sommige organisaties vergoeden deze VOG. Vraag hier naar bij de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet.

Informatie voor organisaties over de VOG
De gemeente moedigt organisaties aan om een VOG verplicht te stellen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen. De aanvraag van een VOG brengt kosten met zich mee die u als organisatie zult moeten dragen. Bedenk daarom goed welke vrijwilligers volgens u echt een VOG moeten hebben. De gemeente is van mening dat het bestuur van een organisatie verantwoordelijk is voor een veilig klimaat binnen een organisatie die werkt met kwetsbare groepen.
De pilot omtrent de betaling door de overheid, om de structurele regeling technisch en financieel mogelijk te maken, neemt de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie in de vernieuwing van het informatiesysteem een technische toepassing op, waarmee vrijwilligers hun VOG kunnen aanvragen zonder eerst zelf te betalen. Naar verwachting kunnen vrijwilligers die aan de gestelde voorwaarden voldoen vanaf eind 2014 een VOG aanvragen zonder te betalen. Dit wordt nu verder uitgewerkt.

Bekostiging VOG door organisaties
Een VOG kost € 30,05 per vrijwilliger (elektronische aanvragen € 24,55). Als het een VOG is voor vrijwilligerswerk met kinderen, dan kan uw organisatie in aanmerking komen voor een vergoeding door het ministerie. Let hierbij op welke informatie u moet bewaren om in aanmerking te komen voor een vergoeding achteraf. Zie: www.nov.nl/actueel/nieuws/welke-informatie-bewaren-bij-aanschaf-vog
Mocht u als organisatie met andere kwetsbare groepen werken en het aanvragen van een VOG voor uw vrijwilligers verplicht stellen, dan komt u op dit moment niet in aanmerking voor een vergoeding. Als u de VOG’s als organisatie aantoonbaar niet kunt betalen en uw vrijwilligers niet bereid zijn zelf de kosten te dragen, dan kunt u in uw subsidieaanvraag bij de gemeente aangeven dat het gebruik van een VOG noodzakelijk is. De gemeente kan bij wijze van uitzondering een subsidie toekennen, als er gegronde redenen zijn. U blijft als bestuur zelf verantwoordelijk voor een veilige omgeving binnen uw organisatie, ook als de gemeente uw subsidieaanvraag voor de VOG niet honoreerd.Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zal vanaf 1 juli 2013 van kracht zijn. Betaalde beroepskrachten zijn dan verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld. Maar waar kunnen vrijwilligers in een organisatie of vereniging terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van andere leden? In vier pagina’s wordt de veranderende rol van een vrijwilliger en het bestuur van vrijwilligersorganisaties uitgelegd.
De centrale aanbeveling daarbij is dat het bestuur een  aandachtsfunctionaris vaststelt. De digitale folder geeft hierover informatie: wie krijgt deze rol en hoe communiceren we dit naar onze leden? Ook staat de werkwijze voor de aandachtsfunctionaris beschreven: wat zijn mijn taken en hoe ga ik in gesprek met betrokkenen?

Download de folder hier: folder ‘Als vrijwilligers zich zorgen maken’.
De toolkit kunt u hier downloaden: Toolkit bij de digitale folder ‘Als vrijwilligers zich zorgen maken’

 


Klachtenreglement

Binnen een vrijwilligersorganisatie kunnen conflicten of klachten ontstaan. Conflicten en klachten kunnen betrekking hebben op tal van zaken. Het kan bijvoorbeeld gaan over de werkrelaties tussen vrijwilligers onderling, over de verhouding tussen vrijwilligers en beroepskrachten, er kunnen klanten zijn die klachten hebben, etc. Voor vrijwilligers is het daarom verstandig te informeren of er een klachtenreglement bestaat.

Meestal worden onenigheid en geschillen vrij eenvoudig opgelost. De betrokken personen bespreken onderling hun wensen en verwachtingen, spreken hun ongenoegen uit en komen gezamenlijk tot een oplossing. Echter, soms komen mensen er samen niet uit, er wordt geen compromis gevonden en het conflict groeit. Het is dan belangrijk hier een antwoord op te hebben. Voor het oplossen van moeizame werkrelaties, conflicten of klachten is het voor vrijwilligersorganisaties raadzaam een klachtenreglement te hebben. In dit reglement wordt omschreven wat te doen bij klachten en geschillen.

Bij ons kunt u een voorbeeld van een klachtenreglement opvragen. Hierin staan alle elementen die in een dergelijk reglement thuishoren. Eventueel kunt u dit reglement naar eigen inzicht uitbreiden of elementen laten vervallen die niet op uw organisatie van toepassing zijn.


Bemiddeling bij conflicten
Daarnaast is het altijd mogelijk om mee te denken en te bemiddelen bij een conflict in uw organisatie op het gebied van vrijwilligerswerk.


Informatie subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Interessant voor vrijwilligersorganisaties is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een AED. Beleidsregels subsidieverstrekking


sociale kaart

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio.
DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en de Participatiewet.
www.Digitale-Sociale-Kaart.nl


(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen