Informatie voor vrijwilligers

Er zijn verschillende zaken die handig zijn om te weten i.v.m. vrijwilligerswerk.

 

Is iets niet duidelijk? Neem dan contact op: wij zijn blij met uw vragen en opmerkingen!

 

 

 

Enkele tips voor toekomstige vrijwilligers

 • Verschillende terreinen verkennen: doe iets wat dicht bij je hart ligt en leuk vindt.
 • Vraag uitgebreide informatie aan de balie op de 1e etage van de bibliotheek.
 • Ga nieuwe uitdagingen niet uit de weg.
 • Ga eens mee op een werkbezoek van het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis voor een kijkje achter de schermen.
 • Maak een vrijblijvende afspraak met een vrijwilligersorganisatie en draai een keertje mee.
 • Spreek een duidelijke proeftijd af: neem bijv. een maand de tijd om te kijken of het bevalt. Dit geldt wederzijds, dus ook de organisatie.
 • Bespreek de mogelijkheden voor een onkostenvergoeding.
 • Geef bij de organisatie of het Centrum Vrijwilligerswerk aan als bijscholing gewenst is.
 • Vraag om een vrijwilligerscontract.
 • Spreek duidelijke tijden van beschikbaarheid af.
 • Vrijwilligerswerk mag nooit een belemmering zijn om betaald werk te gaan doen.
 • Wees voorzichtig bij het doorgeven van persoonlijke gegevens.


Centrum vrijwilligerswerk geeft informatie

 

 

(!) Bent u al aan de slag als vrijwilliger: het is handig om toch officieel ingeschreven te staan als vrijwilliger bij het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, met name voor de vrijwilligersverzekering en het op de hoogte zijn van activiteiten speciaal voor vrijwilligers.

 

 

 

 

 

 

 


Onkostenvergoeding en de belastingdienst

Alle door u als vrijwilliger werkelijk gemaakte kosten mogen worden vergoed zonder dat de Belastingdienst dat hoeft te weten. Zowel u als de instelling hoeft deze niet op te geven zolang de vergoedingen maar kostendekkend zijn. Dit geldt ook voor kilometervergoedingen die niet meer bedragen dan de gemiddelde kilometerprijs die voor uw auto geldt.

Ontvangt u meer vergoeding dan de werkelijke kosten, dan hoeven u en de instelling dat eveneens niet op te geven aan de Belastingdienst, als het maximum vrijgestelde bedrag per jaar maar niet wordt overschreden. Voor 2015 geldt een maximale vergoeding van € 1.500,- per jaar . Deze vergoeding mag per maand niet meer dan € 150,- bedragen, ongeacht het aantal organisaties waar u als vrijwilliger vrijwilligerswerk doet.

Ontvangt u meer vergoeding dan de werkelijke kosten en ook meer dan € 1.500,- per jaar, dan kan deze (gedeeltelijk) belast zijn voor de loon- en inkomstenbelasting. Ontvangt u geen vergoeding maar doet u vrijwilligerswerk bij een erkende organisatie, dan kunt u een bedrag aftrekken bij gitten, tot maximaal € 1500,--. De belastingdienst vraag wel een verklaring van de organisatie.
Meer info: www.belastingdienst.nl.


Onkostenvergoeding en uitkeringsinstanties

Uitkeringsgerechtigden *) mogen meestal vrijwilligerswerk doen met behoud van de uitkering, maar zijn hierbij wel gebonden aan regels. Vrijwilligerswerk wordt wel gewaardeerd en staat goed op uw C.V.. De gemeente Hellevoetsluis moedigt vrijwilligerswerk onder uitkeringsgerechtigden aan, maar voorkom moeilijkheden en informeer vooraf bij de klantmanager van uw uitkeringsinstantie.
*) Bijstand (WWB), arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA, ZW) en werkloosheid (WW).

 

 


Verzekering voor vrijwilligers

De gemeente Hellevoetsluis heeft per 1 januari 2009 voor haar vrijwilligers de volgende polis afgesloten:

VNG Vrijwilligers BasisPolis
Hierin is een complete dekking geregeld voor de vrijwilliger, waaronder een:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsvezekering voor Vrijwilligers


Er is eveneens de onderstaande aanvullende polis afgesloten:
VNG Vrijwilligers PlusPolis

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers


Samenvattend: alle vrijwilligers die vrijwilligerswerk binnen Hellevoetsluis verrichten zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten
 • een minimum aantal uren
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

De voorwaarde is dat de organisatie waar zij vrijwilligerswerk verrichten als vestigingsplaats “Hellevoetsluis” heeft.


Vrijwillige brandweer en vrijwillige politiemedewerkers zijn vooralsnog uitgesloten van dekking door deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. Mantelzorgers worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vooralsnog niet beschouwd als vrijwilliger en vallen dus ook niet onder bovenstaande regeling. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers op dit moment.
Een uitbreiding van de voorwaarden is op komst en er kan op maat informatie gegeven worden aan uw organisatie.
 

Extra informatie kunt u vinden op de website van de gemeente
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Zorg_en_hulp/Samenleven_Welzijn/Vrijwilligerswerk

Ook kunt u hier een schadeformulier downloaden en opsturen naar de gemeente.

 

 


Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Wilt u als vrijwilliger met kinderen, kwetsbare personen of in een bestuursfunctie aan de slag gaan? Het Ministerie van Justitie kan een verklaring omtrent het gedrag afgeven aan vrijwilligers, als een organisatie daar om vraagt.

Informatie voor vrijwilligers over de VOG
Voor bepaalde functies in het vrijwilligerswerk kan een vrijwilligersorganisatie verlangen dat u als vrijwilliger een verklaring omtrent het gedrag overlegt. Meestal is hiervoor een goede reden zoals b.v. het werken met kwetsbare groepen, het verrichten van werkzaamheden met bepaalde verantwoordelijkheden etc. Sommige organisaties vergoeden deze VOG. Vraag hier naar bij de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet.

Informatie voor organisaties over de VOG
De gemeente moedigt organisaties aan om een VOG verplicht te stellen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen. De aanvraag van een VOG brengt kosten met zich mee die u als organisatie zult moeten dragen. Bedenk daarom goed welke vrijwilligers volgens u echt een VOG moeten hebben. De gemeente is van mening dat het bestuur van een organisatie verantwoordelijk is voor een veilig klimaat binnen een organisatie die werkt met kwetsbare groepen.
De pilot omtrent de betaling door de overheid, om de structurele regeling technisch en financieel mogelijk te maken, neemt de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie in de vernieuwing van het informatiesysteem een technische toepassing op, waarmee vrijwilligers hun VOG kunnen aanvragen zonder eerst zelf te betalen. Naar verwachting kunnen vrijwilligers die aan de gestelde voorwaarden voldoen vanaf eind 2014 een VOG aanvragen zonder te betalen. Dit wordt nu verder uitgewerkt.

Bekostiging VOG door organisaties
Een VOG kost € 30,05 per vrijwilliger (elektronische aanvragen € 24,55). Als het een VOG is voor vrijwilligerswerk met kinderen, dan kan uw organisatie in aanmerking komen voor een vergoeding door het ministerie. Let hierbij op welke informatie u moet bewaren om in aanmerking te komen voor een vergoeding achteraf. Zie: www.nov.nl/actueel/nieuws/welke-informatie-bewaren-bij-aanschaf-vog
Mocht u als organisatie met andere kwetsbare groepen werken en het aanvragen van een VOG voor uw vrijwilligers verplicht stellen, dan komt u op dit moment niet in aanmerking voor een vergoeding. Als u de VOG’s als organisatie aantoonbaar niet kunt betalen en uw vrijwilligers niet bereid zijn zelf de kosten te dragen, dan kunt u in uw subsidieaanvraag bij de gemeente aangeven dat het gebruik van een VOG noodzakelijk is. De gemeente kan bij wijze van uitzondering een subsidie toekennen, als er gegronde redenen zijn. U blijft als bestuur zelf verantwoordelijk voor een veilige omgeving binnen uw organisatie, ook als de gemeente uw subsidieaanvraag voor de VOG niet honoreerd.

 


Modelcontract voor vrijwilligers

Organisaties en vrijwilligers kunnen wederzijds afspraken maken rondom het uit te voeren vrijwilligerswerk. Dat kan mondeling maar ook in een overeenkomst of contract.
Speciaal voor Hellevoetsluis is er een model gemaakt en zowel organisaties als vrijwilligers kunnen bij ons een dergelijk modelcontract aanvragen. Hierin kunnen zaken als overeengekomen werktijden, vergoedingen geregeld worden. Maar ook kunnen er afspraken gemaakt worden over inwerkperiode, aard van begeleiding, deelname aan (werk)overleg etc. Tevens is het contract eenvoudig aan te passen aan specifieke afspraken.

 ARBO wetgeving voor vrijwilligersorganisaties

Het doel van de arbeidsomstandighedenwet (ARBO) is het terugdringen van ziekteverzuim en het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Sinds 1998 geldt de Arbo-wet ook voor vrijwilligersorganisaties. Het uitgangspunt hiervan is dat vrijwilligers ook recht hebben op goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast zorgen goede arbeidsomstandigheden uiteindelijk voor beter en langer functionerende vrijwilligers, het voorkomt ziekteverzuim en bovendien werkt het positief voor het imago van de vrijwilligersorganisatie.

Bestuurders van organisaties zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden van vrijwilligers. In deze tijd komt het steeds vaker voor dat er civiele claims worden ingediend. Het is daarom van groot belang dat er deugdelijk arbobeleid wordt uitgevoerd en dat men ook goed is verzekerd.

Volgens de wet moet een RI&E worden uitgevoerd om de arbeidsrisico's te inventariseren. Aanvullend moet een plan van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd. In dit plan van aanpak staat vermeld wat er moet gebeuren, hoe, door wie en wanneer, om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bij ons is een checklist voor het uitvoeren van de RI&E voor vrijwilligersorganisaties en sportorganisaties aan te vragen.
 


Klachten

Binnen een vrijwilligersorganisatie kunnen conflicten of klachten ontstaan. Conflicten en klachten kunnen betrekking hebben op tal van zaken. Het kan bijvoorbeeld gaan over de werkrelaties tussen vrijwilligers onderling, over de verhouding tussen vrijwilligers en beroepskrachten, er kunnen klanten zijn die klachten hebben, etc. Voor vrijwilligers is het daarom verstandig te informeren of er een klachtenreglement bestaat.

Meestal worden onenigheid en geschillen vrij eenvoudig opgelost. De betrokken personen bespreken onderling hun wensen en verwachtingen, spreken hun ongenoegen uit en komen gezamenlijk tot een oplossing. Echter, soms komen mensen er samen niet uit, er wordt geen compromis gevonden en het conflict groeit. Het is dan belangrijk hier een antwoord op te hebben. Voor het oplossen van moeizame werkrelaties, conflicten of klachten is het voor vrijwilligersorganisaties raadzaam een klachtenreglement te hebben. In dit reglement wordt omschreven wat te doen bij klachten en geschillen.

Komt u er niet uit?
Bij het CVH kunt u een voorbeeld van een klachtenreglement opvragen. Hierin staan alle elementen die in een dergelijk reglement thuishoren. Eventueel kunt u dit reglement naar eigen inzicht uitbreiden of elementen laten vervallen die niet op uw organisatie van toepassing zijn.
Voor persoonlijke bemiddeling kunnen zowel organisaties als vrijwilligers terecht bij het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis.

 

Mantelzorgcompliment

Op dit moment (januari 2016) wordt samen met de overige gemeenten op Voorne nog de laatste hand gelegd op de definitieve invulling van het mantelzorgcompliment binnen de Voornse gemeenten en de uiteindelijke aanvraagprocedure. De verwachting is dat medio maart van dit jaar het gemeentelijk mantelzorgcompliment officieel geïntroduceerd kan worden. Dan zal zowel de invulling van het compliment als de specifieke procedure breed gecommuniceerd worden binnen de gemeente. Aangezien er voor 2015 nog geen verstrekking van het compliment plaats heeft kunnen vinden, zal de waardering voor 2015 samengevoegd worden met de waardering voor 2016.
Wanneer u na de officiële introductie in aanmerking wil voor het mantelzorgcompliment dient u zich hiervoor aan te melden bij ons gemeentehuis Er volgt daar een korte controle of u daadwerkelijk mantelzorger bent, alvorens overgegaan wordt tot het verstrekken van het compliment. Deze controle is primair gericht op de vraag of u voldoet aan de volgende eis:
U levert zorg aan een naaste die woonachtig is in Hellevoetsluis gedurende een periode langer dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week. Daarbij maakt het niet uit of deze naaste(n) wel of geen zorgindicatie heeft.

Invulling mantelzorgcompliment op Voorne
Concreet kiezen de drie Voornse gemeenten bij de invulling van het mantelzorgcompliment ervoor om samen aan te sluiten bij het zogeheten THKX Mantelzorgplatform (THKX=(thanks, dankjewel) van de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg: Mezzo. Mezzo heeft gezocht naar een invulling van het mantelzorgcompliment die gebaseerd is op twee uitgangspunten: het geven van een blijk van waardering en een tegemoetkoming in de kosten.

Concreet bestaat het Mantelzorgplatform voor de Voornse gemeenten uit de volgende zaken:
1. Een besparingsoptie voor mantelzorgers via een Voornse kortingspas: een belonings- en motivatiepakket (Voordeel- Voorrang- en Voorrecht) mogelijk gemaakt door de samenwerking met (Voornse, landelijke en online) winkelpartners en maatschappelijke organisaties. Hiermee kunnen mantelzorgers extra voordelen ontvangen. Bovenop de lokale, landelijke en online kortingen van de kortingspas plaatst de gemeente voor de mantelzorgers ook nog een financiële bijdrage op de kaart als aanvullende attentie. Deze aanvullende financiële bijdrage is enkel te besteden bij de partners op Voorne die aangehaakt zijn op het systeem.
2.  Een communicatieplatform: een platform voor de gemeenten op Voorne dat zorgt voor gerichte informatie(uitwisseling) en communicatie met en tussen mantelzorgers. Concreet levert dit een plek op waar er aandacht is voor de vragen die leven onder mantelzorgers en waar zij op laagdrempelige wijze over kunnen praten en in contact kunnen treden met andere mantelzorgers, de gemeente en Mezzo.

 

 

(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen