Behandeling Mantelzorg en Vrijwillige inzet


Een groot netwerk
Het nieuwe beleid is tot stand gekomen in samenspraak met betrokken partijen en organisaties, door het houden van twee grote bijeenkomsten met mensen uit de praktijk en met input van de raadscommissie
Zorg, Welzijn en Onderwijs en de Adviesraad Sociaal Domein.
 
Waarderen mantelzorg en stimuleren vrijwillige inzet
Het beleid rond mantelzorg richt zich op het ondersteunen en waarderen van de mantelzorgers in onze gemeente. De nieuwe invulling van het mantelzorgcompliment, met het THKX platform (een speciaal
kortingspasje voor mantelzorgers), is een belangrijk onderdeel van het beleid. Verder wordt er ingezet op een verdere versterking van de vrijwilligers, bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. Het doel is om zo meer inwoners tot elkaar te brengen. De gemeente wil dit onder meer bereiken door een verbeterde digitale toegang tot vrijwillige inzet.  
Hans van der Velde: “Als je wilt dat mensen zich inzetten voor elkaar, moet je dit ondersteunen waar kan.
Ervoor zorgen dat het gemakkelijk en leuk wordt om elkaar te helpen. Geen vraag meer, maar een vanzelfsprekendheid.”

(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen